Algemene Voorwaarden en Huurvoorwaarden SolexVerhuurHeiloo.nl

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. SolexVerhuurHeiloo.nl wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
A De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de verhuurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, binnen 3 weken na de tour aan SolexVerhuurHeiloo.nl voldoen.

B Het rijden van een Solex is allen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar, en die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door SolexVerhuurHeiloo.nl niet is verzekerd . De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Op verzoek en indien de reserveringen het toelaten kan tijdens de tour besloegen worden om de duur te verlengen. De meerprijs voor het verlengen zal evenredig de duur berekend worden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijke geldende politieregelement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden voor en/of tijdens de huurperiode te nuttigen.;
b) De troittoirbanden op en af te rijden;
c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10
Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerder personen naast elkaar te rijden.

Artikel 11
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. SolexVerhuurHeiloo.nl is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
U dient na de reservering € 10.00 per Solex over te maken op rekening NL89RABO0159558409 t.n.v. SolexVerhuurHeiloo.nl o.v.v. reserveringsdatum. Dit bedrag moet uiterlijk 1 week na de reserveringsdatum bij ons binnen zijn. Tot 4 weken voor de boekingsdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Na deze tijd zal de aanbetaling van € 10.00 per solex als annuleringskosten verrekend worden. Wanneer u binnen 4 weken na de annulering opnieuw boekt, krijgt u € 10.00 per Solex korting.

solex-verhuur-heiloo